Veilingdatum
02 juli 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
43166
Status
Niet gegund

Omschrijving

Het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden gelegen te Zaandam, in de Havenbuurt, tussen de volkstuinen en de Voorzaan.
De Havenbuurt in Zaandam is een gezellig, authentiek volksbuurtje met een grote diversiteit in bebouwing. De Havenbuurt is vernoemd naar de jachthaven waar de pleziervaart voor gezellige reuring zorgt. De wijk is een uitstekende uitvalsbasis naar Amsterdam, Schiphol en de kuststreek. Op korte afstand bevindt zich NS-station Zaandam met rechtstreekse verbindingen naar Amsterdam CS en Alkmaar. Maar ook met de Hempont en het snelfietspad ben je in no time in Amsterdam.

Het object is verhuurd en heeft een jaarlijkse huuropbrengst van € 5.547,24.

oplevering
Het object wordt onder gestanddoening van het lopende huurcontract geleverd

energie (EPA)
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat hij beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label G, datum geregistreerd: 05-07-2017

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting;

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 08-05-2018 zijn aan verkoper geen aanschrijvingen bekend

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 08-05-2018 zijn aan verkoper geen publiekrechtelijke beperkingen bekend

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat volgens Bodemloket d.d. 24-05-2018 geen bodemverontreiniging bekend is

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
N.v.t. Het object wordt geleverd onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomst

VvE
Niet van toepassing

overige bepalingen
Niet van toepassing

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

Kenmerken

  • Type registergoed: Eengezinswoning
  • Gebruik: Verhuurd

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente: Zaandam, Sectie: K, Nummer: 8924 en 11014, Groot: respectievelijk 1,33 are en 0,76 are.

Bezichtigen


Zover huurder meewerkt op dinsdag en donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en op de maandag van de veiling van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Overige informatie

Het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden gelegen te Zaandam, in de Havenbuurt, tussen de volkstuinen en de Voorzaan.
De Havenbuurt in Zaandam is een gezellig, authentiek volksbuurtje met een grote diversiteit in bebouwing. De Havenbuurt is vernoemd naar de jachthaven waar de pleziervaart voor gezellige reuring zorgt. De wijk is een uitstekende uitvalsbasis naar Amsterdam, Schiphol en de kuststreek. Op korte afstand bevindt zich NS-station Zaandam met rechtstreekse verbindingen naar Amsterdam CS en Alkmaar. Maar ook met de Hempont en het snelfietspad ben je in no time in Amsterdam.

oplevering
Het object wordt onder gestanddoening van het lopende huurcontract geleverd

energie (EPA)
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat hij beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label G, datum geregistreerd: 05-07-2017

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting;

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 08-05-2018 zijn aan verkoper geen aanschrijvingen bekend

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 08-05-2018 zijn aan verkoper geen publiekrechtelijke beperkingen bekend

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat volgens Bodemloket d.d. 24-05-2018 geen bodemverontreiniging bekend is

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
N.v.t. Het object wordt geleverd onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomst

VvE
Niet van toepassing

overige bepalingen
Niet van toepassing

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

Financiële informatie

huuropbrengst
€ 462,27 per maand, dat is € 5.547,24 per jaar

jaarlijkse lasten
- onroerende zaak belasting € 241,74
- rioolrecht/aansluitrecht € 280,48
- tezamen aan lasten per jaar € 522,22

WOZ-waarde
De WOZ-waarde op peildatum 01-01-2017 bedraagt: € 180.000,-

VvE
Niet van toepassing

kosten verkoper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient verkoper te betalen:
de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- honorarium volgens het tarief van het notariskantoor;
- de kosten van een eventuele akte de command;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.1. en 1.6.;
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
- plokpenning ad € 1.650 exclusief BTW ex art. 6.1. tarief veilinghuis;
- eventuele plaatsing veilingobject op Funda ad € 75 exclusief BTW;
- eventuele plaatsing extra veilingadvertentie in Het FD € 450 exclusief BTW,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de waarborgsom als bedoeld in art. 12 lid 1 van de AVA/AVEA 2001;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.3.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
Niet van toepassing

waarborgsommen
Door huurders zijn geen waarborgsommen betaald.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 2 augustus 2018

plok
De omvang van de plokpenning € 1.650 exclusief BTW ten laste van verkoper en wordt door de notaris uitbetaald

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
(Indien van toepassing: koper is verplicht aan verkoper uit te keren het verschil tussen het bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder vermindering van de grondslagwaarde ingevolge het bepaalde in art. 13 van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer en het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag.)

verzekering
Het object is voldoende verzekerd.

Financieel

Plok € 1.650 exclusief BTW ten laste van verkoper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 25-05-2018 om 10:32)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF 180529 aanslag-waterschapsbelasting-hhnk

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.