Veilingdatum
16 april 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
42939
Status
Niet gegund

Veiling in combinatie

Dit betreft een "veiling in combinatie". Dat betekent dat deze veiling bestaat uit meerdere objecten (kavels). Elk object wordt eerst afzonderlijk in opbod en afslag gebracht, waarna de combinatie van de objecten gezamenlijk in afslag plaatsvindt. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle afzonderlijke objecten, die bij deze "veiling in combinatie" behoren, vindt u onder het tabje 'Kavels'.

Kavels


Image

Vespuccistraat 75, AMSTERDAM

Image

Vespuccistraat 77, AMSTERDAM

Image

Vespuccistraat 79, AMSTERDAM

Omschrijving

Drie verzorgde beleggingspanden gelegen op eigen grond in de mooie Vespuccistraat in ‘’De Baarsjes’’ in Amsterdam-West. De Vespuccistraat is een rustige en brede straat die zich kenmerkt door de speelse Amsterdamse School-bouwstijl. Ieder pand bestaat uit vier woningen. De woningen Vespuccistraat 75-II, Vespuccistraat 79-huis en Vespuccistraat 79-III worden leeg opgeleverd. De benedenhuizen hebben een tuin op het westen en een vrijstaande schuur. De bovenwoningen hebben ieder een balkon op het westen.

oplevering
De drie beleggingspanden zijn verhuurd en worden in verhuurde staat opgeleverd met uitzondering van de drie woningen Vespuccistraat 75-II, Vespuccistraat 79-huis en Vespuccistraat 79-III die leeg worden opgeleverd.

energie (EPA)
Energielabels als bedoeld in Besluit energieprestatie gebouwen zijn ten aanzien van de registergoederen niet vereist aangezien het gebouw is aangewezen tot beschermd monument.
Er is ten aanzien van een aantal woningen wel een energielabel beschikbaar (zie bijlagen).

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed verklaart verkoper dat hij niet in de gelegenheid is gesteld de verhuurde registergoederen volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde oppervlakte volgens informatie is verkregen. Van de twee lege appartementen, Vespuccistraat 75-II en Vespuccistraat 79-III is wel een meetrapport aanwezig en die kan op verzoek worden toegestuurd.

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed en/of het gebouw meedeelt dan wel heeft medegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 12 maart 2018 zijn er geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 12 maart 2018 is ten aanzien van de registergoederen de volgende publiekrechtelijke beperking bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster:
Beschermd monument, Gemeentewet
Ontleend aan: 7630 datum in werking dertig juni negentienhonderd tweeënnegentig
(Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie)
Betrokken bestuursorgaan, de gemeente Amsterdam.

milieu
Met betrekking tot het registergoed verklaart verkoper dat:
- het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat de registergoederen in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
- het hem voorts niet bekend is dat zich in de registergoederen (ondergrondse), opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
- het hem niet bekend is dat zich in de registergoederen asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico
De onroerende zaken zijn voor risico van de koper vanaf de dag van de gunning.

ontruiming
De drie woningen Vespuccistraat 75-II, Vespuccistraat 79-huis en Vespuccistraat 79-III worden leeg opgeleverd. Voor het overige zijn de drie registergoederen verhuurd.

VvE
Niet van toepassing.

overige bepalingen
1. Gelegen op eigen grond.
2. De drie panden zijn door de gemeente aangewezen als gemeentelijk monument.
3. Akte de command
Indien de bieder in veiling gebruik maakt van zijn recht te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen dient deze verklaring uiterlijk zeven dagen voor de dag der betaling van de koopprijs aan de notaris te zijn gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel of combinatie van percelen.

combinatie
De onroerende zaken nummers 1, 2 en 3 worden eerst afzonderlijk bij opbod en afslag geveild en daarna worden de nummers 1, 2 en 3 gecombineerd in slag gelegd.

Na de veiling van Vespuccistraat 75, 77 en 79 volgt de vrijwillige veiling van Orteliusstraat 316 en 318 eerst afzonderlijk bij opbod en afslag en deze worden daarna gecombineerd in slag gelegd. Vervolgens wordt ook nog de combinatie van de drie panden Vespuccistraat 75, 77 en 79 en de twee panden Orteliusstraat 316 en 318 in slag gelegd.

Kenmerken

  • Type registergoed: Herenhuis
  • Gebruik: Gedeeltelijk verhuurd

Bezichtigen


De drie lege woningen zijn op dinsdag 10 april a.s., op donderdag 12 april a.s. alsmede op de veilingdag zelf, te weten op maandag 16 april a.s. tussen 14.00 uur en 16.00 uur te bezichtigen. Overige bezichtigingsafspraken zijn in goed overleg met het makelaarskantoor mogelijk.

Overige informatie

Drie verzorgde beleggingspanden gelegen op eigen grond in de mooie Vespuccistraat in ‘’De Baarsjes’’ in Amsterdam-West. De Vespuccistraat is een rustige en brede straat die zich kenmerkt door de speelse Amsterdamse School-bouwstijl. Ieder pand bestaat uit vier woningen. De woningen Vespuccistraat 75-II, Vespuccistraat 79-huis en Vespuccistraat 79-III worden leeg opgeleverd. De benedenhuizen hebben een tuin op het westen en een vrijstaande schuur. De bovenwoningen hebben ieder een balkon op het westen.

De drie beleggingspanden zijn verhuurd en worden in verhuurde staat opgeleverd met uitzondering van de drie woningen Vespuccistraat 75-II, Vespuccistraat 79-huis en Vespuccistraat 79-III die leeg worden opgeleverd.


Financieel

Plok
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 13-03-2018 om 15:38)

Lasten

Documenten

Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 180320 veilingbrochure Vespuccistraat 75, 77 en 79

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.