Veilingdatum
19 maart 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
42835
Status
Niet gegund

Omschrijving

Een belegging met potentie welke momenteel volledig verhuurd is (6 kamers) met een totale (bruto)huurprijs van € 34.038,84 per jaar. Het appartement is een voormalig winkel/woonruimte gelegen op de begane grond, het souterrain en op de beletage en heeft een oppervlakte van maar liefst 201 m². Het heeft een zeer goede ligging t.o.v. het winkelcentrum Oostpoort en diverse koffietentjes en restaurants.

oplevering
Het appartementsrecht zal in verhuurde staat worden geleverd onder gestanddoening van de lopende huurcontract(en). De totale (bruto)huurprijs per jaar bedraagt € 34.038,84.

erfpacht
Het appartement staat op het voortdurend recht van erfpacht (Algemene Bepalingen 2000).
De canon is vooruitbetaald tot en met 15-02-2048 (de einddatum van het huidige erfpachttijdvak). Per deze datum wordt het recht herzien. Meer informatie over erfpacht kunt u vinden op de site van de gemeente Amsterdam http://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht.

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij WEL beschikt over een energieprestatiecertificaat (G) dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij het registergoed door een extern buro volgens de NEN2580 heeft laten opmeten. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

garanties/aansprakelijkheid
de verkoper verleent geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die hij omtrent het registergoed verstrekt in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 7 februari 2018 zijn er geen aanschrijvingen bekend. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 7 februari 2018 zijn er geen publiekrechtelijke beperking bekend. Het pand is een beschermd monument in de zin van de Gemeentewet (zie kadastraal bericht).

milieu
m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat - het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; - het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; - het is verkoper niet bekend dat zich in het gebouw asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden, anders dan in de tijd waarin het gebouw werd vervaardigd, te doen gebruikelijk was. Bij eventuele verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Koper dient verkoper te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in het registergoed kan voortvloeien.

risico
Alle risico's, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing

VvE
De Vereniging Van Eigenaars is genaamd "Krugerhof" en omvat de volgende adressen: Maritzstraat 2 t/m 22, Christiaan de Wetstraat 3 t/m 19 en Tugelaweg 70 t/m 77.

overige bepalingen
Niet van toepassing.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uren na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

Kenmerken

  • Type registergoed: Beneden woning
  • Gebruik: Gedeeltelijk verhuurd

Kadastrale informatie

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de winkel- en woonruimte gelegen op de begane grond / souterrain en op de beletage van na te melden gebouw, plaatselijk bekend Tugelaweg 77/Christiaan de Wetstraat 3 te 1091 VM Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie W, complexaanduiding 8192-A, appartementsindex 1, uitmakende het 205/5.987ste onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het voortdurende recht van erfpacht van een perceel grond, in eigendom van de gemeente Amsterdam, met de rechten en verplichtingen van de erfpachter op de daarop gelegen opstallen, bestaande uit een gebouw omvattende tien (10) tweekamerwoningen, achtentachtig (88) driekamerwoningen, twee (2) winkels en een dienstruimte, plaatselijk bekend en gelegen aan de Maritzstraat 2 t/m 22, Christiaan de Wetstraat 3 t/m 19 en Tugelaweg 70 t/m 77.

Bezichtigen

dinsdag 13 maart 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 15 maart 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
maandag 19 maart 2018, van 14:00 tot 16:00 uur

Overige informatie

Een belegging met potentie die momenteel volledig verhuurd is (6 kamers) met een totale (bruto)huurprijs van € 34.038,84 per jaar. Het appartement is een voormalig winkel/woonruimte gelegen op de begane grond, het souterrain en op de beletage en heeft een oppervlakte van maar liefst 201 m². Het heeft een zeer goede ligging t.o.v. het winkelcentrum Oostpoort en diverse koffietentjes en restaurants.

oplevering
Het appartementsrecht zal in verhuurde staat worden geleverd onder gestanddoening van de lopende huurcontract(en). De totale (bruto)huurprijs per jaar bedraagt € 34.038,84.

erfpacht
Het appartement staat op het voortdurend recht van erfpacht (Algemene Bepalingen 2000).
De canon is vooruitbetaald tot en met 15-02-2048 (de einddatum van het huidige erfpachttijdvak). Per deze datum wordt het recht herzien. Meer informatie over erfpacht kunt u vinden op de site van de gemeente Amsterdam http://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij WEL beschikt over een energieprestatiecertificaat (G) dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij het registergoed door een extern buro volgens de NEN2580 heeft laten opmeten. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

garanties/aansprakelijkheid
de verkoper verleent geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die hij omtrent het registergoed verstrekt in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 7 februari 2018 zijn er geen aanschrijvingen bekend. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 7 februari 2018 zijn er geen publiekrechtelijke beperking bekend. Het pand is een beschermd monument in de zin van de Gemeentewet (zie kadastraal bericht).

milieu
m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat - het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; - het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; - het is verkoper niet bekend dat zich in het gebouw asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden, anders dan in de tijd waarin het gebouw werd vervaardigd, te doen gebruikelijk was. Bij eventuele verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Koper dient verkoper te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in het registergoed kan voortvloeien.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing

VvE
De Vereniging Van Eigenaars is genaamd “Vereniging van Eigenaars KRUGERHOF” en omvat de volgende adressen: Maritzstraat 2 t/m 22, Christiaan de Wetstraat 3 t/m 19 en Tugelaweg 70 t/m 77.

overige bepalingen
Niet van toepassing

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uren na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

Financiële informatie

huuropbrengst
Tugelaweg 77 I-A:
kale huur per maand € 370,11 servicekosten € 91,92 totaal per maand € 462,03 totaal per jaar € 5.544,36 waarborgsom € 437,50

Tugelaweg 77 I-B:
kale huur per maand € 436,93 servicekosten € 91,92 totaal per maand € 528,85 totaal per jaar € 6.346,20 waarborgsom € 425

Tugelaweg 77 I-C:
kale huur per maand € 402,70 servicekosten € 91,92 totaal per maand € 494,62 totaal per jaar € 5.935,44 waarborgsom € 370

Tugelaweg 77 HS-A:
kale huur per maand € 347,14 servicekosten € 91,92 totaal per maand € 439,06 totaal per jaar € 5.268,72 waarborgsom € 515

Tugelaweg 77 HS-B:
kale huur per maand € 385,43 servicekosten € 91,92 totaal per maand € 477,35 totaal per jaar € 5.728,20 waarborgsom € 430

Tugelaweg 77 Sou:
kale huur per maand € 342,74 servicekosten € 91,92 totaal per maand € 434,66 totaal per jaar € 5.215,92 waarborgsom € 425

Tezamen een huur van € 34.038,84 per jaar.

jaarlijkse lasten
onroerende zaak belasting € 665,57
rioolrecht/aansluitrecht € 128,40
bijdrage VVE € 4.468,95
Voorschot stookkosten € 3.900
totale lasten per jaar € 9.162,92

WOZ-waarde
De WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2016 bedraagt: € 385.500

VvE
De Vereniging Van Eigenaars is genaamd “Vereniging van Eigenaars KRUGERHOF” en omvat de volgende adressen: Maritzstraat 2 t/m 22, Christiaan de Wetstraat 3 t/m 19 en Tugelaweg 70 t/m 77.

kosten verkoper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient verkoper te betalen:
de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.1. en 1.6.;
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
- plokpenning ad € 4.000 inclusief BTW ex art. 6.1. tarief veilinghuis;
- eventuele plaatsing veilingobject op Funda ad € 75 exclusief BTW;
- eventuele plaatsing extra veilingadvertentie in Het FD € 450 exclusief BTW,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de waarborgsom als bedoeld in art. 12 lid 1 van de AVA/AVEA 2001;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.3.;
- honorarium volgens het tarief (0,75% exclusief BTW) van het notariskantoor;
- de kosten van een eventuele akte de command;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
Zijn voor rekening en risico van de koper.

waarborgsommen
Door huurder(s) is/zijn waarborgsom(men) betaald en worden bij de betaling der kooppenningen verrekent.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 19 april 2018

plok
De plok bedraagt € 4.000 inclusief BTW ten laste van verkoper.
De notaris zal uiterlijk 31 dagen na de dag van veiling de inzetpremie (plok) aan de inzetter overmaken op diens rekening. Indien de inzetter ook de uiteindelijke koper is zal de plok verrekent bij de betaling der kooppenningen.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is wel verzekerd voor een voldoende bedrag bij een solide maatschappij. Koper kan de verzekering niet overnemen.

Financieel

Plok € 4.000 inclusief BTW ten laste van verkoper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 27-02-2018 om 15:14)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 180220 bag-viewer-0363010000831492 (1)

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.