Veilingdatum
19 maart 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
42825
Status
Gegund

Omschrijving

Geheel pand, bestaande uit wok restaurant in souterrain en beletage, woning gelegen op de 1e en 2e verdieping en woning op de 3e en zolderverdieping met een jaarlijkse huuropbrengst van € 47.919,84.

Volle eigendom. Rijksmonument.

oplevering
Het object wordt onder gestanddoening van de lopende huurcontracten geleverd. Deze huurcontracten zijn in te zien bij de directiemakelaar.

energie (EPA)
In verband met aanwijzing tot Rijksmonument is geen energielabel vereist. Voorlopig Energielabel 23-I: E, voorlopig energielabel 23-3: G.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting.

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper verleent geen garantie(s) en is niet aansprakelijk voor hetgeen hij terzake het registergoed mondeling dan wel schriftelijk meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op veertien februari tweeduizend achttien zijn verkoper geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op veertien februari tweeduizend achttien is ten aanzien van het registergoed de volgende publiekrechtelijke beperking bekend:
Besluit op basis van de monumentenwet 1988
Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)
Ontleend aan: HYP4 4517/86 reeks Amsterdam de dato dertien oktober negentienhonderd zeventig.
Brondocumenten mogelijk van belang:
HYP4 71286/129 de dato éénendertig augustus tweeduizend zeventien;
HYP4 70979/184 de dato negen augustus tweeduizend zeventien;
HYP4 66361/27 de dato dertien juli tweeduizend vijftien
HYP4 62710/194 de dato twee september tweeduizend dertien
HYP4 61029/169 de dato negentien maart tweeduizend twaalf
HYP4 57500/180 de dato elf januari tweeduizend tien
HYP4 57500/179 de dato elf januari tweeduizend tien
HYP4 57303/56 de dato negentien oktober tweeduizend negen.

milieu
Met betrekking tot het registergoed verklaart verkoper dat:
- het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het registergoed in zodanige mate zijn verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
- het hem voorts niet bekend is dat zich in het registergoed (ondergrondse), opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
- het hem niet bekend is dat zich in het registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.
Te dezen wordt verwezen naar de bodemrapportage van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de dato 13-02-2018.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

VvE
Niet van toepassing.

overige bepalingen
1. De fundering is vernieuwd in 2003.
2. Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen en/of overige bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen en/of overige bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar hetgeen is opgenomen in het titelbewijs van verkoper, woordelijk luidende:
“LASTEN EN BEPERKINGEN
Koper heeft bij de koopovereenkomst de navolgende lasten en beperkingen als bedoeld in artikel 2 uitdrukkelijk aanvaard:
(begin aangehaalde tekst)
“Bij deze wordt gevestigd ten behoeve van de percelen Voetboogstraat 23, 27 en 29, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sektie F nummers 3137, 3127 en 3133 als heersende erven en ten laste van het perceel Kalverstraat 178/Voetboogstraat 25 kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sektie F nummer 5804, als lijdend erf een erfdienstbaarheid van weg om via de gang te komen van en te gaan naar de Voetboogstraat.”
(einde aangehaalde tekst)”;
3. Beschermd stadsgezicht
Het registergoed is gelegen in een gebied dat is aangewezen als beschermd stadsgezicht.
4. Akte de command
Indien de bieder in veiling gebruik maakt van zijn recht te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen dient deze verklaring uiterlijk zeven dagen voor de dag der betaling van de koopprijs aan de notaris te zijn gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel.

Huurcontracten zijn in te zien bij de directiemakelaar.

voorwaarden
de Algemene veilingvoorwaarden onroerend goed Amsterdam 2001, hierna te noemen: “de AVA”, vastgelegd in een notariële akte op achtentwintig juni tweeduizend één verleden voor notaris Mr P.J.N. van Os te Amsterdam, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam op vier juli tweeduizend één onder nummer 115/2001 en bij afschrift ingeschreven ten kantore van voormelde Dienst op diezelfde dag in het register Hypotheken 4 deel 17492 nummer 17, alsmede de bepalingen van het veilinghuis die van toepassing zijn op het via internet bieden, met inachtneming van de aanvullingen en afwijkingen zoals hiervoor zijn vermeld alsmede de veilingvoorwaarden als opgenomen in de akte van veilingvoorwaarden te verlijden voor Mr. G.T. Tjadens of diens waarnemer of ambtgenoot.

Kenmerken

  • Type registergoed: Herenhuis
  • Gebruik: Verhuurd

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie F, nummer 3137, groot 40 ca.

Bezichtigen


Iedere dinsdag en donderdag alsmede de veilingdag zelf van 14.00 - 16.00 uur is standaard. De huurders zijn schriftelijk geïnformeerd omtrent deze tijden.

Overige informatie

Geheel pand, bestaande uit wok restaurant in souterrain en beletage, woning gelegen op de 1e en 2e verdieping en woning op de 3e en zolderverdieping met een jaarlijkse huuropbrengst van € 47.919,84.

Volle eigendom. Rijksmonument.

oplevering
Het object wordt onder gestanddoening van de lopende huurcontracten geleverd. Deze huurcontracten zijn in te zien bij de directiemakelaar.

energie (EPA)
In verband met aanwijzing tot Rijksmonument is geen energielabel vereist. Voorlopig Energielabel 23-I: E, voorlopig energielabel 23-3: G.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting.

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper verleent geen garantie(s) en is niet aansprakelijk voor hetgeen hij terzake het registergoed mondeling dan wel schriftelijk meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op veertien februari tweeduizend achttien zijn verkoper geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op veertien februari tweeduizend achttien is ten aanzien van het registergoed de volgende publiekrechtelijke beperking bekend:
Besluit op basis van de monumentenwet 1988
Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)
Ontleend aan: HYP4 4517/86 reeks Amsterdam de dato dertien oktober negentienhonderd zeventig.
Brondocumenten mogelijk van belang:
HYP4 71286/129 de dato éénendertig augustus tweeduizend zeventien;
HYP4 70979/184 de dato negen augustus tweeduizend zeventien;
HYP4 66361/27 de dato dertien juli tweeduizend vijftien
HYP4 62710/194 de dato twee september tweeduizend dertien
HYP4 61029/169 de dato negentien maart tweeduizend twaalf
HYP4 57500/180 de dato elf januari tweeduizend tien
HYP4 57500/179 de dato elf januari tweeduizend tien
HYP4 57303/56 de dato negentien oktober tweeduizend negen.

milieu
Met betrekking tot het registergoed verklaart verkoper dat:
- het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het registergoed in zodanige mate zijn verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
- het hem voorts niet bekend is dat zich in het registergoed (ondergrondse), opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
- het hem niet bekend is dat zich in het registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.
Te dezen wordt verwezen naar de bodemrapportage van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de dato 13-02-2018.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

VvE
Niet van toepassing.

overige bepalingen
1. De fundering is vernieuwd in 2003.
2. Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen en/of overige bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen en/of overige bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar hetgeen is opgenomen in het titelbewijs van verkoper, woordelijk luidende:
“LASTEN EN BEPERKINGEN
Koper heeft bij de koopovereenkomst de navolgende lasten en beperkingen als bedoeld in artikel 2 uitdrukkelijk aanvaard:
(begin aangehaalde tekst)
“Bij deze wordt gevestigd ten behoeve van de percelen Voetboogstraat 23, 27 en 29, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sektie F nummers 3137, 3127 en 3133 als heersende erven en ten laste van het perceel Kalverstraat 178/Voetboogstraat 25 kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sektie F nummer 5804, als lijdend erf een erfdienstbaarheid van weg om via de gang te komen van en te gaan naar de Voetboogstraat.”
(einde aangehaalde tekst)”;
3. Beschermd stadsgezicht
Het registergoed is gelegen in een gebied dat is aangewezen als beschermd stadsgezicht.
4. Akte de command
Indien de bieder in veiling gebruik maakt van zijn recht te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen dient deze verklaring uiterlijk zeven dagen voor de dag der betaling van de koopprijs aan de notaris te zijn gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel.

Huurcontracten zijn in te zien bij de directiemakelaar.

Financiële informatie

huuropbrengst
Voetboogstraat 23
Huuropbrengst per maand: € 2.234,77 huuropbrengst per jaar: € 26.817,24 waarborgsom: € 4.000.

Voetboogstraat 23-I+II
Huuropbrengst per maand: € 1.621,44 huuropbrengst per jaar: € 19.457,28 waarborgsom: € 1.500.

Voetboogstraat 23-III
Huuropbrengst per maand: € 137,11 huuropbrengst per jaar: € 1.645,32 waarborgsom: geen waarborgsom betaald.

totaal
Huuropbrengst per maand: € 3.993,32 huuropbrengst per jaar: € 47.919,84 waarborgsom: € 5.000.

opmerking:
- Tussen de huurders van het restaurant en de woning daarboven vindt onderling een verrekening plaats m.b.t. energiekosten. De genoemde huurprijzen betreffen de netto te ontvangen huur.
- De huur van 23-3 betreft niet marktconforme ‘historische’ huurprijs.
- Er is van 23-3 geen huurcontract aanwezig.

jaarlijkse lasten
- onroerende zaak belasting (2017) € 793,37
- rioolrecht/aansluitrecht(2018) € 377,49
- waterschapslasten (2017) € 134,21
- tezamen aan lasten per jaar € 1.305,07

WOZ-waarde
23-hs: De WOZ-waarde op peildatum 1-1-2016 bedraagt: € 308.500
23-1+2: De WOZ-waarde op peildatum 1-1-2016 bedraagt: € 281.000
23-3: De WOZ-waarde op peildatum 1-1-2016 bedraagt: € 251.000

VvE
n.v.t.

kosten verkoper
Uiterlijk binnen 30 dagen dient verkoper te betalen:
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
- de kosten van doorhalingen van inschrijvingen van hypotheken en beslagen,
- kosten van het veilinghuis volgens artikel 1 sub 1.1 van diens tarieven;
- de kosten van plaatsing op www.openbare verkoop.nl ad € 139,15,
- plokpenning ad € 11.000 exclusief BTW,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de waarborgsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens artikel 1 sub 1.2 van diens tarieven, inclusief de eventuele kosten van bieden via internet;;
- het honorarium volgens het tarief van de notaris ad 0,75 % van de koopsom met een minimum van € 7.500 (exclusief BTW.);
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale en hypothecaire recherche;
- de kosten van een eventuele akte de command.
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
Niet van toepassing.

waarborgsommen
Door huurders zijn wel waarborgsommen betaald. De door de huurders betaalde waarborgsommen worden wel met de koper verrekend.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 19 april 2018.

plok
De plokpenning bedraagt € 11.000 exclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting.
De direktie-makelaar betaalt de inzetpremie, indien inzetter makelaar-koper is, conform het bepaalde in artikel 7 lid 2A AVA aan de notaris uiterlijk op de dag van de veiling door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
(Indien van toepassing: koper is verplicht aan verkoper uit te keren het verschil tussen het bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder vermindering van de grondslagwaarde ingevolge het bepaalde in art. 13 van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer en het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag.)

verzekering
Het object is wel verzekerd voor een bedrag van € 815.800,- bij Delta Lloyd Koper kan de verzekering niet overnemen.

Financieel

Plok € 11.000 exclusief BTW ten laste van verkoper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 20-02-2018 om 09:55)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF 180213 bag-viewer-0363010000855710
PDF 180213 bag-viewer-0363010000855712
PDF 180213 bag-viewer-0363010012069111
PDF 180213 Bodemrapportage_makelaar_Voetboogstraat_23H_te_Amsterdam_2018021310384807
PDF 180213 Kadastraal bericht object AMSTERDAM F F 3137
PDF 180213 Postcodegebied 1012_ Artikel 11 Gemengd - 1
PDF 180213 samenvoeging I en II
PDF 180213 Uittreksel kadastrale kaart AMSTERDAM F F 3137
PDF 180213 woz-036300325808-1012XK-231
PDF 180213 woz-363010000855710-1012XK-23H
PDF 180213 Kaart Ruimtelijke plannen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.