Veilingdatum
19 februari 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
42711
Status
Gegund

Omschrijving

Het betreft een gedeeltelijk geschakelde verhuurde villa met een totaal woonoppervlak van circa 170 m² bestaande uit een geheel zelfstandige wooneenheid op de begane grond, bestaande uit een woonkamer, slaapkamer, keuken, douche en toilet. Op de eerste etage zijn er twee wooneenheden (aan de voorzijde en achterzijde voorzien van een dakterras) welke een gezamenlijke badkamer met toilet hebben en ieder een aparte kookunit.
De wooneenheid op de zolder heeft ook een aparte kookunit.
In de uitbouw aan de achterzijde bevinden zich nog 3 kamers 9-A, 9-B en 9-C welke een gezamenlijke badkamer en toilet hebben maar wel ieder een aparte kookunit.

De wooneenheid op de begane grond alsmede de kamer op de 1e etage aan de achterzijde, zal vrij van huur worden opgeleverd.

oplevering
De wooneenheid op de begane grond zal vrij van huur worden opgeleverd.
De overige wooneenheden zullen onder gestanddoening van het huurcontract in verhuurde staat worden opgeleverd.

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij wel/niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting; dat het bvo volgens deze meting … m² bedraagt/
hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 18 november 2017 zijn er geen aanschrijvingen bekend.
Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 18 november 2017 zijn er geen publiekrechtelijke beperkingen bekend.
Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

milieu
m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat - het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; - het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; - het is verkoper niet bekend dat zich in het gebouw asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden, anders dan in de tijd waarin het gebouw werd vervaardigd, te doen gebruikelijk was. Bij eventuele verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Koper dient verkoper te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in het registergoed kan voortvloeien.

risico
Alle risico's, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.


ontruiming
Niet van toepassing

VvE
Niet van toepassing

overige bepalingen
Niet van toepassing

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

Kenmerken

  • Type registergoed: Villa
  • Gebruik: Gedeeltelijk verhuurd
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Hilversum, Sectie Q, nummer 729, groot 2 are 23 centiare.

Bezichtigen

dinsdag 13 februari 2018, van 12:00 tot 13:30 uur
donderdag 15 februari 2018, van 12:00 tot 13:30 uur

Overige informatie

Het betreft een gedeeltelijk geschakelde verhuurde villa met een totaal woonoppervlak van 192 m² en een jaarlijkse huuropbrengst van € 35.040, bestaande uit een geheel zelfstandige wooneenheid op de begane grond, bestaande uit een woonkamer, slaapkamer, keuken, douche en toilet. Op de eerste etage zijn er twee wooneenheden (aan de voorzijde en achterzijde voorzien van een dakterras) welke een gezamenlijke badkamer met toilet hebben en ieder een aparte kookunit.
De wooneenheid op de zolder heeft ook een aparte kookunit.
In de uitbouw aan de achterzijde bevinden zich nog 3 kamers 9-A, 9-B en 9-C welke een gezamenlijke badkamer en toilet hebben maar wel ieder een aparte kookunit.

De wooneenheid op de begane grond zal leeg en vrij van huur worden opgeleverd.

oplevering
De wooneenheid op de begane grond zal vrij van huur worden opgeleverd.
De overige wooneenheden zullen onder gestanddoening van het huurcontract in verhuurde staat worden opgeleverd.

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij wel/niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting; dat het bvo volgens deze meting … m² bedraagt/
hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 18 november 2017 zijn er geen aanschrijvingen bekend.
Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 18 november 2017 zijn er geen publiekrechtelijke beperkingen bekend.
Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

milieu
m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat - het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; - het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; - het is verkoper niet bekend dat zich in het gebouw asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden, anders dan in de tijd waarin het gebouw werd vervaardigd, te doen gebruikelijk was. Bij eventuele verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Koper dient verkoper te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in het registergoed kan voortvloeien.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

Financiële informatie

huuropbrengst
- begane grond: LEEG
- 1e etage voor: € 475 per maand, € 5.700 per jaar en een waarborgsom van € 475
- 1e etage achter: € 550 per maand, € 6.600 per jaar en een waarborgsom van € 550
- zolder: € 450 per maand, € 5.400 per jaar en een waarborgsom van € 450
- appartement A: € 475 per maand, € 5.700 per jaar en een waarborgsom van € 475
- appartement B: € 495 per maand, € 5.940 per jaar en een waarborgsom van € 495
- appartement C: € 475 per maand, € 5.700 per jaar en een waarborgsom van € 475

Totaal: € 2.920 per maand, € 35.040 per jaar en een waarborgsom van € 2.920

WOZ-waarde
De WOZ-waarde op peildatum 01-01-2015 bedraagt: € 347.000

VvE
Niet van toepassing

kosten verkoper
de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.1. en 1.6.;
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
- plokpenning ad € 3.000,- inclusief BTW ex art. 6.1. tarief veilinghuis;
- eventuele plaatsing veilingobject op Funda ad € 75 exclusief BTW;
- eventuele plaatsing extra veilingadvertentie in Het FD € 450 exclusief BTW,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de waarborgsom als bedoeld in art. 12 lid 1 van de AVA/AVEA 2001;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.3.;
- honorarium volgens het tarief van het notariskantoor, zijnde ; 0,65% van de koopprijs waarvoor het perceel wordt gegund met een minimum van € 950 exclusief 21% BTW en kadastrale en overige kosten.
- de kosten van een eventuele akte de command;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
Zijn voor rekening en risico van de koper.

waarborgsommen
Door huurders zijn wel waarborgsommen betaald. De door de huurders betaalde waarborgsommen worden wel met de koper verrekend.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op …

plok
De plok bedraagt € 3.000 inclusief BTW ten lasten van verkoper.
De notaris zal uiterlijk 31 dagen na de dag van veiling de inzetpremie (plok) aan de inzetter overmaken op diens rekening. Indien de inzetter ook de uiteindelijke koper is zal de plok verrekent worden bij de betaling der kooppenningen.

belasting
Wegens de levering is geen/wel omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel
overdrachtsbelasting verschuldigd.
(Indien van toepassing: koper is verplicht aan verkoper uit te keren het verschil
tussen het bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder
vermindering van de grondslagwaarde ingevolge het bepaalde in art. 13 van de
Wet op Belastingen van Rechtsverkeer en het werkelijk aan overdrachtsbelasting
verschuldigde bedrag.)

verzekering
Het object is wel verzekerd. De koper kan de verzekering niet overnemen.

Financieel

Plok € 3.000 inclusief BTW ten laste van verkoper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 16-02-2018 om 13:29)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 180112 BAG Viewer Lage Naarderweg 9
PDF 180112 Kadastraal bericht object HILVERSUM Q 729
PDF 180112 Uittreksel kadastrale kaart HILVERSUM Q 729

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.