Veilingdatum
19 februari 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
42653
Status
Gegund

Omschrijving

Twee tussenpanden elk bestaande uit een bedrijfsruimte op de begane grond (horeca totaal 143m² volgens BAG, feitelijk waarschijnlijk omstreeks 74m²) en 3 zelfstandige bovenwoningen (nr. 64 respectievelijk 33, 37 en 57 m² en nr. 66 alle woningen 37 m² allen volgens BAG). Er is sprake van volledig eigendom. De panden zijn geheel verhuurd behoudens de Korte Leidsedwarsstraat 66 III. Deze zal alsmede alle bergingen (zie hieronder), leeg, vrij van huur en ontruimd worden opgeleverd. De huidige kale huur per jaar bedraagt € 17.702,52.

oplevering:
Korte Leidsedwarsstraat 64-66 huis (bedrijfsruimte) € 740,05 per maand (geen BTW of servicekosten).
Korte Leidsedwarsstraat 64 I (woonruimte) € 181,33 per maand
Korte Leidsedwarsstraat 64 II (woonruimte) € 57,89 per maand.
Korte Leidsedwarsstraat 64 III (woonruimte) € 76,09 per maand.
Korte Leidsedwarsstraat 66 I (woonruimte) € 181,33 per maand.
Korte Leidsedwarsstraat 66 II (woonruimte) € 238,52 per maand.
Korte Leidsedwarsstraat 66 III is leeg, vrij van huur en ontruimd.

Met betrekking tot de bergingen op de 4e verdieping is wat betreft Korte Leidsedwarsstraat 64 niet bekend of en zo ja de juiste berging bij de betreffende huurder in gebruik is.

Met betrekking tot de bergingen op de 4e verdieping van Korte Leidsedwarsstraat 66 garandeert verkoper dat deze thans leeg, vrij van huur en ontruimd zijn, behalve een hoger beroep wat de huurder van de 2e verdieping heeft aangetekend tegen de uitspraak van de rechter waarbij uitgesproken is dat deze huurder GEEN recht heeft op de door hem geclaimde ruimte op de zolder. De stukken zijn in bezit van de directiemakelaar.

Met betrekking tot het verkochte lopen WEL huurcommissiezaken met kenmerk ZKN-2015-001511 en ZKN-2016-001139. Er lopen WEL rechtsgedingen. Er is een uitspraak gedaan door de kantonrechter omtrent een geclaimd huurrecht van de huurder Korte Leidsedwarsstraat 66 II. Deze vordering is afgewezen, huurder heeft aangegeven hier tegen in beroep te gaan.

Door verkoper is er bezwaar aangetekend tegen de vastgestelde WOZ waarden voor het belastingjaar 2017.

energie (EPA):
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij wel/niet beschikt over een energieprestatiecertificaat wat betreft de bovenwoningen dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc.
Verkoper beschikt niet over een certificaat zoals hiervoor genoemd wat betreft de begane grond (bedrijfsruimte). In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580:
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting. Verkoper is niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen. De bovengenoemde oppervlakten zijn allen afkomstig uit het BAG register.

garanties/aansprakelijkheid:
De verkoper geeft geen enkele garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen:
Blijkens een bericht van de gemeente Amsterdam d.d. 1 februari 2018 is (in tegenstelling tot eerdere berichtgeving) GEEN aanschrijving van de gemeente Amsterdam. Wel is er een rapport met nummer 50-14-0066 gebasseerd op een C.F.O. onderzoek en is er een rapport met nummer 62-16-0049 met betrekking tot het zonder vergunning plaatsen van airco’s (voor de begane grond). Koper is bekend met de inhoud van deze informatie en stukken en vrijwaart verkoper hiervoor.

publiekrechtelijke beperkingen:
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum.10 augustus 2017 is gebleken dat er geen publiekrechtelijke beperkingen staan ingeschreven.

De bestemming van perceel is ‘gemengd’ Het object is een beschermd stadsgezicht vanwege de ligging binnen de grachtengordel en heeft een ‘orde 3’ aanduiding. Dit alles op basis van het vigerende bestemmingsplan Zuidelijke binnenstad.

milieu:
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper hetgeen blijkt uit de onderzoeken welke hieronder genoemd zijn. Koper vrijwaart verkoper hiervoor.

risico:
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

Ontruiming:
Niet van toepassing. Zie hetgeen hiervoor vermeld is omtrent gebruik.

VvE:
Niet van toepassing.

overige bepalingen:
Van de adressen Korte Leidsedwarsstraat 64 I en Korte Leidsedwarsstraat 66 I wordt de huur voldaan door de huurder van de begane grond (Bar ’t Hartje B.V.). Volgens verkoper staan er geen natuurlijke personen ingeschreven in het basisregistratie personen register in deze woningen.

Er is een asbestinventarisatierapportage bekend onder kenmerk projectnummer 21410216 uit 2014.

Er is een casco funderingsonderzoek bekend onder kenmerk 2011 11160 (11-5088d) uit 2011 van de gemeente Amsterdam.
Er is een verkennend bodemonderzoek bekend onder kenmerk R15-B066 uit februari 2015 en een watertoets B15AA019 uit 2015 van de firma Allnamics.

Alle documenten genoemd zijn in het bezit van de directiemakelaar. Koper heeft deze documenten ontvangen en kennis kunnen van de inhoud. Koper aanvaard alle eventuele verplichtingen en gevolgen welke uit deze stukken voorkomen en vrijwaart verkoper hiervoor.

Van de woning Korte Leidsedwarsstraat 64 II is een schriftelijke huurovereenkomst in het bezit van de directiemakelaar.

Er zijn in 2015 diverse vergunningen aangevraagd voor een ingrijpende renovatie van het gebouw. Op 27 januari 2017 is er een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen en vergroten van de panden Korte Leidsedwarsstraat 64 – 66. Verkoper overlegt alle aan hem bekend zijnde stukken aangaande dit renovatieplan aan koper. Verkoper geeft geen garantie omtrent de status van de aanvragen en de (eventueel) verleende vergunningen.

Huurder van de Korte Leidsedwarsstraat 64-66hs weigert toetreding van het pand aan verkoper.

Verkoper heeft ten aanzien van de (aanvraag van) vergunningen, stukken aangaande de echtheid van het huurcontract, geen nadere activiteiten ondernomen.

gunning:
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

Kenmerken

  • Type registergoed: Winkel / woonhuis
  • Gebruik: Gedeeltelijk verhuurd

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie I, nummer, 3207 en 3208 totaal groot 99 centiare (51 en 48 centiare).

Bezichtigen


Bezichtigingen zijn in overleg met de makelaar mogelijk. Het is niet mogelijk alle eenheden te bezichtigen.

Overige informatie


Financieel

Plok € 10.000 exclusief BTW ten laste van verkoper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 16-02-2018 om 15:40)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.