Veilingdatum
04 december 2017
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
41388
Status
Gesloten

Omschrijving

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de verhuurde woning (huur thans € 336,15 per maand) gelegen op de begane grond (volgens de splitsingsakte bruto vloeroppervlak 71m² en 4m² berging) met bijbehorende tuin (volgens de splitsingsakte groot circa 16m²), plaatselijk bekend te (1078XV) Amsterdam als Eendrachtstraat 1-huis, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie V, complexaanduiding 10618 A, appartementsindex 1, uitmakende het één/vierde onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht (AB 1994) van de grond (hoofdgerechtigheid behoort toe aan de gemeente Amsterdam), gelegen aan de Eendrachtstraat te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend nummer 6474 van gemelde gemeente en sectie, groot achtennegentig centiare, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstal. De canon bedraagt thans € 252,36 per half jaar, te voldoen per 1 mei en per 1 november. Het tijdvak eindigt per 15 april 2053.

gebruik/oplevering:
Het appartement wordt in verhuurde staat geleverd. Er zijn geen huurcommissiezaken of rechtsgedingen bekend.

energie (EPA):
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label E, datum van registratie 23-10-2017, geldig tot 23-10-2027.

NEN 2580:
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting; dat hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid:
De verkoper geeft geen garantie en is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is medegedeeld.

aanschrijvingen:
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 11 oktober 2017 zijn er ten aanzien van het te veilen appartementsrecht van overheidswege geen voorzieningen voorgeschreven of schriftelijk aangekondigd die nog niet zijn uitgevoerd, of van overheidswege zijn uitgevoerd en nog niet zijn betaald.

publiekrechtelijke beperkingen:
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 11 oktober 2017 zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

milieu:
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat het hem niet is bekend dat er feiten zijn, onder meer op grond van:
- eigen deskundigheid;
- publicaties in (lokale) bladen;
- een in het verleden uitgevoerd bodemonderzoek;
- het gebezigde gebruik van het verkochte;
waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen.
Het is hem niet bekend dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden.
Het is hem niet bekend dat zich in het verkochte asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico:
Alle risico’s zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

VvE:
Vereniging van Eigenaars Eendrachtstraat 1 te Amsterdam, kvk nummer 51003686, p/a Eendrachtstraat 1-II, (020) 7798026, erikjanc@yahoo.com

gunning:
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Verhuurd
  • Bouwjaar: 1928

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie V, nummer, 10618 A1.

Bezichtigen


Het object is op afspraak te bezichtigen.

Overige informatie

(volgens de splitsingsakte bruto vloeroppervlak 71m² en 4m² berging) met bijbehorende tuin (volgens de splitsingsakte groot circa 16m²), plaatselijk bekend te (1078XV) Amsterdam als Eendrachtstraat 1-huis, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie V, complexaanduiding 10618 A, appartementsindex 1, uitmakende het één/vierde onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht (AB 1994) van de grond (hoofdgerechtigheid behoort toe aan de gemeente Amsterdam), gelegen aan de Eendrachtstraat te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend nummer 6474 van gemelde gemeente en sectie, groot achtennegentig centiare, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstal. De canon bedraagt thans € 252,36 per half jaar, te voldoen per 1 mei en per 1 november. Het tijdvak eindigt per 15 april 2053.

gebruik/oplevering
Het appartement wordt in verhuurde staat geleverd. Er zijn geen huurcommissiezaken of rechtsgedingen bekend.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label E, datum van registratie 23-10-2017, geldig tot 23-10-2027.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting; dat hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie en is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is medegedeeld.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 11 oktober 2017 zijn er ten aanzien van het te veilen appartementsrecht van overheidswege geen voorzieningen voorgeschreven of schriftelijk aangekondigd die nog niet zijn uitgevoerd, of van overheidswege zijn uitgevoerd en nog niet zijn betaald.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 11 oktober 2017 zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

milieu:
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat het hem niet is bekend dat er feiten zijn, onder meer op grond van:
- eigen deskundigheid;
- publicaties in (lokale) bladen;
- een in het verleden uitgevoerd bodemonderzoek;
- het gebezigde gebruik van het verkochte;
waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen.
Het is hem niet bekend dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden.
Het is hem niet bekend dat zich in het verkochte asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico
Alle risico’s zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

VvE
Vereniging van Eigenaars Eendrachtstraat 1 te Amsterdam, kvk nummer 51003686, p/a Eendrachtstraat 1-II, (020) 7798026, erikjanc@yahoo.com

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

Financiële informatie

huuropbrengst
Er is een huuropbrengst van € 336,15 per maand, dat is € 4.033,80 per jaar.

jaarlijkse lasten
- onroerende zaak belasting € 179,13
- rioolrecht € 128,40
- waterschapslasten € 58,36
- bijdrage VvE € 600

- tezamen aan lasten per jaar € 965,89
- erfpachtcanon € 504,72
- totaal aan lasten per jaar € 1.470,61

WOZ-waarde
De WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2016 bedraagt: € 365.500,00.

VvE
Opgave van het verenigingssaldo per 31-10-2017 bedraagt € 437,05.

kosten verkoper
Uiterlijk binnen 30 dagen na de veiling dient verkoper te betalen:
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.1. en 1.6.;
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
- plokpenning ad € 2.500,00 exclusief BTW ex art. 6.1. tarief veilinghuis;
- eventuele plaatsing veilingobject op Funda ad € 75,00 exclusief BTW;
- eventuele plaatsing extra veilingadvertentie in Het FD € 450,00 exclusief BTW, een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- honorarium volgens het tarief van het notariskantoor, zijnde 2% van de koopsom exclusief BTW;
- de kosten van een eventuele akte de command;
- de waarborgsom als bedoeld in art. 12 lid 1 van de AVA/AVEA 2001;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.2.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche; een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

waarborgsommen
Door de huurder is geen waarborgsom betaald. aanvaarding: Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 3 januari 2018.

plok
De plokpenning bedraagt € 2.500,00 exclusief BTW komt ten laste van de verkoper. De plokpenning wordt via de notaris aan de hoogste bieder bij opbod uitbetaald uiterlijk 30 dagen na de veiling.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is verzekerd via de Vereniging van Eigenaren bij Allianz. Het verzekerde bedrag is € 650.000.

Financieel

Plok € 2.500 exclusief BTW ten laste van verkoper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 17-11-2017 om 13:55)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 171024 splitsingsakte
PDF 171024 kad uittreksel
PDF 171024 bag-viewer
PDF 171024 algemene voorwaarden voor voortdurende erfpacht 1994
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.