Veilingdatum
13 november 2017
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
41285
Status
Gesloten

Omschrijving

Op een gewilde locatie in Oud-West tussen de Bilderdijkstraat en de De Costakade aan de rand van de 9 straatjes en de Jordaan bieden wij twee appartementsrechten aan in één koop.

Ten eerste het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de 1e verdieping, woonoppervlak: 36 m², en berging op de 3e verdieping, plaatselijk bekend te Amsterdam als de De Clercqstraat 1-C.

Ten tweede het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de 2e verdieping, woonoppervlak: 35 m², en berging op de 3e verdieping, plaatselijk bekend te Amsterdam als de De Clercqstraat 1-E.

De huuropbrengst voor De Clercqstraat 1-C bedraagt € 3.293,04 (kale huur) en de huuropbrengst van De Clercqstraat 1-E bedraagt € 3.567,60 (kale huur).

gebruik/oplevering:
het object wordt verhuurd opgeleverd.

energie (EPA):
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label F.

NEN 2580:
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting; dat het bvo volgens deze meting Clercqstraat 1-C, woonoppervlak: 36 m² en balkon: 0,6 m² en Clercqstraat 1-E woonoppervlak: 35 m² en balkon: 2,9 m² bedraagt.

garanties/aansprakelijkheid:
De verkoper is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen:
Verkoper is geen aanschrijving inzake het object bekend.

publiekrechtelijke beperkingen:
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

milieu:
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat er geen bodemverontreiniging aanwezig is.

risico:
Alle risico’s, zijn vanaf de dag waarop de koopsom moet worden voldaan of- ingeval van eerder aflevering- vanaf de dag waarop de aflevering plaatsvindt, voor rekening van de koper.
VvE:
Vereniging van eigenaars van het gebouw de Clercqstraat 1 te Amsterdam.

overige bepalingen:

Bijzondere lasten en beperkingen:
Verkoper verklaart dat voor zover hem bekend de registergoederen niet belast zijn met erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen, behoudens erfdienstbaarheden ontstaan door bestemming en/of verjaring.

Splitsing:
Het reglement van de vereniging van eigenaars luidt thans zoals dit is vastgesteld bij de desbetreffende akte van splitsing in appartementsrechten op 1 november 2006 verleden voor mr. M.R. Meijer, notaris te Amsterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven in voormelde openbare registers op 6 november 2006 in register Hyp 4, deel 50975, nummer 195, mede in verband met een akte wijziging splitsing in appartementsrechten op 20 december 2006 verleden voor mr. M.R. Meijer, notaris te Amsterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven in voormelde openbare registers op 20 december 2006 in register Hyp 4, deel 51306, nummer 75, mede in verband met een akte wijziging splitsing in appartementsrechten op 18 maart 2009 verleden voor mr. M.R. Meijer, notaris te Amsterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven in voormelde openbare registers op 18 maart 2009 in register Hyp 4, deel 56397, nummer 183.

Erfpacht:

Terzake de registergoederen zijn van toepassing verklaard de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000.

Voor de bijzondere bepalingen wordt te dezen verwezen naar de akte uitgifte in erfpacht op 25 februari 1899 verleden voor mr. C. Miseroy, destijds notaris te Amsterdam, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam op 8 maart 1899 in deel 1647, nummer 51, welk recht van erfpacht werd gewijzigd in een voortdurende recht van erfpacht blijkens akte van conversie op 2 maart 1921 verleden voor mr. A.J.B. Blaisse, destijds notaris te Amsterdam, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, op 2 maart 1921 in deel 2338 nummer 131, alsmede de navolgende bijzondere erfpachtvoorwaarde vermeld in de akte van splitsing in appartementsrechten (deel 50975 nummer 195), waarin woordelijk voorkomt het navolgende:

"ALGEMENE BEPALINGEN/VASTSTELLING CANON
Mede verscheen voor mij, notaris, enzovoorts, te dezen handelend als - blijkens een aan deze akte gehechte onderhandse volmacht - schriftelijk gevolmachtigde van de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Amsterdam, gevestigd te Amsterdam, Amstel 1, krachtens de op grond van het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet, titel 3.3 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 10:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht door de Burgemeester van Amsterdam verstrekte opdracht en gebruikmakend van de bevoegdheid een ander in de plaats te stellen, die verklaart dat de toestemming van de grondeigenaar, de Gemeente Amsterdam, is verleend, blijkens voormeld besluit, waarin onder meer het volgende staat vermeld, woordelijk luidende:
BESLUIT:
1. Aan Vlakland I B.V., erfpachter dan wel zijn rechtsopvolger(s) onder algemene of bijzonder titel, met ingang van één september tweeduizend zes toestemming te verlenen voor splitsing in appartementsrechten van de erfpacht op het terrein gelegen aan De Clercqstraat 1, kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sectie Q, nummer 4217, totale oppervlakte achtentachtig vierkante meter (88m²), zulks onder van toepassing van verklaring van de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000, alsmede de bijzondere bepalingen vermeld in de akte van uitgifte en voorts onder de volgende bijzonere bepalingen;
II. De splitsing in appartementsrechten en de aandelen in de canon worden als volgt vastgesteld:
Enzovoorts.
IV. Elk van de appartementsrechten met de bestemming woning mag slechts vervreemd worden aan:
a. de huurder van appartementsrecht op het moment van splitsing;
b. een gegadigde voor een appartementsrecht, die daarop reflecteert na het eindigen van de huurovereenkomst met de huurder van het betreffende appartementsrecht als bedoeld onder a. van dit artikel.
Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor die gevallen waarbij de vervreemding geschiedt aan een gegadigde voor meerdere verhuurde appartementsrechten uit een oogpunt van geldbelegging en deze gegadigde niet het oogmerk van het bewoning voor zichzelf.
Enzovoorts.
VII. De halfjaarlijkse termijnen van de canon moeten worden voldaan voor of op één maart en één september van elk jaar.
VIII. Op grond van artikel 11 van voormelde Algemene bepalingen zal per één maart tweeduizend vierentwintig de canon worden herzien, conform, de procedure zoals in dat artikel is vastgelegd.
IX. Vast te stellen dat de onder III genoemde appartementsrechten geacht worden tezamen één bouwblok te worden.
X. Vast te stellen dat op één maart tweeduizend vierentwintig het eerste tijdvak van vijftig (50) jaar zijn verlopen, zodat op die datum het volgende tijdvak van vijftig (50) jaar een aanvang zal nemen met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen."

De bestemming voor De Clercqstraat 1-C luidt koopwoning op de eerste en derde verdieping, alsmede een balkon, groot 3 m2 met een bruto vloer oppervlakte (bvo) van 36 m2.
De bestemming voor De Clercqstraat 1-E luidt koopwoning op de tweede en derde verdieping, alsmede een balkon, groot 3 m2 met een bruto vloer oppervlakte (bvo) van 46 m2.

gunning:
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel.

combinatie:
Niet van toepassing. Beide registergoederen worden in één koop geveild.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Verhuurd
  • Soort eigendom: Erfpacht

Kadastrale informatie

kadastrale gegevens: Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de 1e verdieping en berging op de 3e verdieping, plaatselijk bekend te Amsterdam als de De Clercqstraat 1-C, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie Q nummer 8407-A-7; en Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de 2e verdieping en berging op de 3e verdieping, plaatselijk bekend te Amsterdam als de De Clercqstraat 1-E, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie Q nummer 8407-A-9;

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Financieel

Plok € 2.800 exclusief BTW ten laste van verkoper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 05-10-2017 om 14:44)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF 41285_Veilingbrochure De Clercqstraat 1-C+1-E_2.PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.