Veilingdatum
30 oktober 2017
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
40975
Status
Onderhands verkocht

Omschrijving

Het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de verhuurde woningen gelegen op de 1e, 2e, 3e verdieping en zolderverdieping van het op eigen grond gelegen gebouw, het plat dak gelegen boven de zolderverdieping en het trappenhuis gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend als Albert Cuypstraat 92 I, II en III te Amsterdam. De totale huuropbrengst bedraagt € 3.586,09 per maand. Totale huuropbrengst per jaar bedraagt € 43.033,08. Er is een waarborgsom ad € 3.000 betaald.

Kadastrale gegevens:
kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie R nummer 7674 A2, uitmakende het 4/5e onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het winkelhuis met afzonderlijke bovenwoningen, staande en gelegen te Amsterdam aan de Albert Cuypstraat 92, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten, kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sektie R 6720 groot 71 ca.

Gebruik/oplevering
Dit beleggingsobject is in zijn geheel verhuurd en wordt in verhuurde staat opgeleverd.
Het huurcontract biedt de mogelijkheid om de woning eind september 2018 leeg te krijgen.

NEN 2580:
m.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting; hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

Garanties/aansprakelijkheid:
de verkoper geeft geen garantie en is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is medegedeeld etc.

Aanschrijvingen:
blijkens een kadastraal uittreksel per 1 augustus 2017 zijn er geen aanschrijvingen bekend.

Publiekrechtelijke beperkingen:
blijkens een kadastraal uittreksel per 1 augustus 2017 zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

Milieu:
m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat er geen informatie bekend is.

Risico:
in afwijking van artikel 18 lid 1 AVEA is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het registergoed voor rekening van koper.

Overige bepalingen:
gelegen op eigen grond.

Ontruiming:
niet van toepassing; wordt verhuurd verkocht en geleverd. Het huurcontract biedt de mogelijkheid om de woning eind september 2018 leeg te krijgen.

VvE:
“slapende” Vereniging van Eigenaren

Overige bepalingen:
met betrekking tot bijzondere bepalingen wordt verwezen naar de navolgende lasten en beperkingen, welke voorkomen in een akte houdende vestiging erfdienstbaarheid op 30-12-1997 voor mr A.A. van Berge notaris te Amsterdam, waarin onder meer het navolgende voorkomt, woordelijk luidende:
Erfdienstbaarheid
Hierbij wordt door Van de Oudeweetering als eigenaar van het dienend erf gevestigd een erfdienstbaarheid met de volgende inhoud, welke vestiging door Angel als eigenaar van het heersend erf wordt aanvaard: ten behoeve van het perceel Albert Cuypstraat 92, kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sektie R nummer 6720 het heersend erf en ten laste van het perceel Govert Flinckstraat 107, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sektie R nummer 6722 het dienend erf, wordt gevestigd de erfdienstbaarheid tot het hebben en houden van een kamer op de eerste verdieping boven het perceel van het dienend erf. Het bij deze akte gevestigde recht van erfdienstbaarheid zal eindigen wanneer het heersend erf door brand of welke andere oorzaak ook in zijn geheel mocht worden vernield of mocht worden afgebroken.

Gunning:
de verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Verhuurd
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie R nummer 7674 A2, uitmakende het 4/5e onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het winkelhuis met afzonderlijke bovenwoningen, staande en gelegen te Amsterdam aan de Albert Cuypstraat 92, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten, kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sektie R 6720 groot 71 ca.

Bezichtigen


In overleg en op afspraak met de makelaar.

Overige informatie

Overige bepalingen:
met betrekking tot bijzondere bepalingen wordt verwezen naar de navolgende lasten en beperkingen, welke voorkomen in een akte houdende vestiging erfdienstbaarheid op dertig december negentienhonderd zeven en negentig voor mr A.A. van Berge notaris te Amsterdam, waarin onder meer het navolgende voorkomt, woordelijk luidende:
Erfdienstbaarheid
Hierbij wordt door Van de Oudeweetering als eigenaar van het dienend erf gevestigd een erfdienstbaarheid met de volgende inhoud, welke vestiging door Angel als eigenaar van het heersend erf wordt aanvaard: ten behoeve van het perceel Albert Cuypstraat 92, kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sektie R nummer 6720 het heersend erf en ten laste van het perceel Govert Flinckstraat 107, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sektie R nummer 6722 het dienend erf, wordt gevestigd de erfdienstbaarheid tot het hebben en houden van een kamer op de eerste verdieping boven het perceel van het dienend erf. Het bij deze akte gevestigde recht van erfdienstbaarheid zal eindigen wanneer het heersend erf door brand of welke andere oorzaak ook in zijn geheel mocht worden vernield of mocht worden afgebroken.

Financieel

Plok € 7.500 inclusief BTW

Lasten

onroerende zaak belasting € 248,94 per jaar
contributie watergeld € via de meter/huurder per jaar
rioolrecht/aansluitrecht € 128,40 per jaar
waterschapslasten € p.m. per jaar
bijdrage VvE € nihil per jaar
premie opstalverzekering € p.m. per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF 170802 (object)informatie albert cuypstraat 92-boven
PDF 170802 financiele informatie albert cuypstraat 92-boven
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.