Veilingdatum
26 juni 2017
Vanaf
18:00
Locatie
Keizersgracht 102
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
40667
Status
Niet gegund

Omschrijving

Vrijwillige veiling van een super charmant appartement op één van de mooiste plekjes van de Jordaan. De op topniveau afgewerkte woning heeft een prettige indeling en is gerealiseerd in een voormalige garage. De volledig te openen glazen pui aan de voorzijde zorgt binnen voor veel licht, geeft de woning een loftachtig karakter, en biedt uitzicht op de door bomen omlijste Lijnbaansgracht.
Deze woning wordt niet bij inschrijving verkocht. Wie interesse heeft kan deelnemen aan de veiling bij de Eerste Amsterdamse op 26 juni a.s., in de Rode Hoed of via internet. Reden om voor dit verkoopkanaal te kiezen, is de volledige transparantie bij de totstandkoming van de prijs. De waarborgsom van 10% moet binnen 30 dagen worden voldaan, het appartement dient binnen twee maanden na de veilingdatum te worden afgenomen. Het staat de verkoper vrij om het object niet te gunnen.

Kenmerken

  • Type registergoed: Bijzonder object
  • Gebruik: Leegstaand
  • Soort eigendom: Vol eigendom

Kadastrale informatie

het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte doch thans ingericht en bestemd als woning gelegen op de begane grond van na te vermelden gebouw, plaatselijk bekend te 1015 GR Amsterdam als Lijnbaansgracht 35-huis, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie L complexaanduiding 9261-A1, uitmakende het onverdeeld 65/260 aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het pand met ondergrond en verder aanbehoren, staande en gelegen te 1015 GR Amsterdam aan de Lijnbaansgracht 35, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie L nummer 1151, groot 73 ca

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen


is op afspraak met de directiemakelaar mogelijk en op maandag 26 juni 2017 van 15.30 tot 16.30 uur.

Overige informatie

Vrijwillige veiling van een super charmant appartement op één van de mooiste plekjes van de Jordaan. De op topniveau afgewerkte woning heeft een prettige indeling en is gerealiseerd in een voormalige garage. De volledig te openen glazen pui aan de voorzijde zorgt binnen voor veel licht, geeft de woning een loftachtig karakter, en biedt uitzicht op de door bomen omlijste Lijnbaansgracht.
Deze woning wordt niet bij inschrijving verkocht. Wie interesse heeft kan deelnemen aan de veiling bij de Eerste Amsterdamse op 26 juni a.s., in de Rode Hoed of via internet. Reden om voor dit verkoopkanaal te kiezen, is de volledige transparantie bij de totstandkoming van de prijs. De waarborgsom van 10% moet binnen 30 dagen worden voldaan, het appartement dient binnen twee maanden na de veilingdatum te worden afgenomen. Het staat de verkoper vrij om het object niet te gunnen.

Gebruik/oplevering:
de oplevering zal geschieden, leeg en ontruimd, vrij van huur en andere gebruiksrechten.

Energie (EPA):
m.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen

NEN 2580:
m.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting.

Garanties/aansprakelijkheid:
de verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

Aanschrijvingen:
er zijn ten aanzien van het registergoed geen aanschrijvingen bekend.

Publiekrechtelijke beperkingen:
blijkens een kadastraal uittreksel per datum 9 juni 2017 is de navolgende publiekrechtelijke beperking bekend:
Melding, bevel, beschikking of vordering Wet bodembescherming, de dato 25 augustus 2009.

Risico:
het risico van het registergoed gaat over op de koper in veiling vanaf het tijdstip van ondertekening van de akte van kwijting kooppenningen.

Ontruiming:
indien het registergoed niet vrij van gebruik wordt geleverd, kan de koper de ontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse van de daartoe benodigde akte(n), desnoods met behulp van de sterke arm; het bepaalde in art. 20 lid 2 sub b en g AVEA 2001 is ten deze van toepassing.

Overige bepalingen:
te dezen wordt verwezen naar''
- de akte van splitsing in appartementsrechten op 01-09-2006 verleden voor mr. E.G. Visser, notaris te Amsterdam;
- de akte van wijziging splitsing in appartementsrechten op 29-06-2010 verleden voor genoemde notaris Buma;
- de akte van wijziging splitsing in appartementsrechten op 29-06-2010 verleden voor genoemde notaris Buma.

Voorwaarden
op de veiling zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden onroerend goed Amsterdam 2001, vastgesteld door de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling B.V., gevestigd te Amsterdam, bij akte op 28-06-2001 verleden voor mr. P.J.N. van Os, destijds notaris te Amsterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van voormelde Openbare Registers destijds te Amsterdam in register 4, deel 17492, nummer 17 en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 4 juli daarna onder nummer 115/200.

In afwijking van bovenstaande Algemene veilingvoorwaarden is artikel 14 lid 2 op onderhavige veiling niet van toepassing hetgeen inhoudt dat de bieder-koper, niet zijnde een NVM makelaars, lid van de MVA niet verplicht is om een bewijs van financiële gegoedheid van 10% onmiddellijk te overleggen.

Gunning:
de verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel.

Milieu-informatie

m.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat : - het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; - het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden

Financieel

Plok € 2.500 inclusief BTW t.l.v. verkoper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 14-07-2017 om 10:30)

Lasten

water via de meter € per jaar
Bijdrage VvE € 724,20 per jaar
Tezamen aan bekende lasten € 961,36 per jaar
waterschapslasten p.m. € per jaar
onroerende zaak belasting € 108,76 per jaar
rioolrecht/aansluitrecht € 128,40 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Brochure Lijnbaansgracht 35-hs te Amsterdam
PDF 170509 bag lijnbaansgracht 35 hs
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.