Veilingdatum
26 juni 2017
Vanaf
18:00
Locatie
Keizersgracht 102
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
40645
Status
Gesloten

Omschrijving

Een smaakvol beleggingspand in Oud-Zuid op eigen grond gelegen en achter de Van Baerlestraat. Het pand bestaat uit vier verhuurde appartementen. Het dubbel benedenhuis heeft een tuin op het zuidoosten en een vrijstaande schuur. De bovenwoningen hebben een balkon op het zuidoosten Er is een rapport d.d. 18 april 2017 aanwezig van Duyts bouwconstructies waarin aangegeven wordt dat er onderhoud aan de achtergevel c.q. de balkons dient te gebeuren.
Bruto huuropbrengst tezamen per maand € 3.989,06, per jaar tezamen € 47.868,72.

Kenmerken

  • Type registergoed: Woonhuis
  • Gebruik: Verhuurd
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Oppervlakte perceel: 150 m²

Kadastrale informatie

het huis omvattende parterre, verhoogd parterre en drie afzonderlijke bovenwoningen met ondergrond en erf aan de Ruysdaelstraat 97, te 1071 XC in Amsterdam en kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie Z, nummer 215, groot 1 are en 50 ca.

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

bezichtigingsmogelijkheden:
Het is niet mogelijk de verhuurde appartementen via de directiemakelaar te bezichtigen.

Overige informatie

Commerciële omschrijving:
een smaakvol beleggingspand in Oud-Zuid op eigen grond gelegen en achter de Van Baerlestraat. Het pand bestaat uit vier verhuurde appartementen. Het dubbel benedenhuis heeft een tuin op het zuidoosten en een vrijstaande schuur. De bovenwoningen hebben een balkon op het zuidoosten Er is een rapport d.d. 18 april 2017 aanwezig van Duyts bouwconstructies waarin aangegeven wordt dat er onderhoud aan de achtergevel c.q. de balkons dient te gebeuren.

Bezichtigingsmogelijkheden:
het is niet mogelijk de verhuurde appartementen via de directiemakelaar te bezichtigen.

Plok:
de plokpenning is € 11.000,- excl. btw en ten laste van de koper.

Objectinformatie.
Kadastrale gegevens:
het huis omvattende parterre, verhoogd parterre en drie afzonderlijke bovenwoningen met ondergrond en erf aan de Ruysdaelstraat 97, te 1071 XC in Amsterdam en kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie Z, nummer 215, groot één are en vijftig centiare (1 a en 50 ca).

Gebruik/oplevering:
het beleggingspand is in zijn geheel verhuurd en wordt in verhuurde staat opgeleverd.

Energie (EPA):
m.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij van een aantal appartementen, doch niet van alle appartementen, beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Zie de bijlage. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580:
m.b.t. het/de registergoed verklaart verkoper dat hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

Garanties/aansprakelijkheid:
de verkoper geeft geen garantie c.q is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

Aanschrijvingen:
blijkens een kadastraal uittreksel per datum 23 mei 2017 zijn er geen aanschrijvingen bekend.

Publiekrechtelijke beperkingen:
blijkens een kadastraal uittreksel per datum 23 mei 2017 zijn er geen publiekrechtelijke beperkingen bekend.

Milieu:
m.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat er geen informatie bekend is.

Risico:
in afwijking van artikel 18 lid 1 AVEA is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het registergoed voor rekening van koper.

Kosten ontruiming:
zijn voor rekening en risico van de koper.

Huuropbrengst:
bruto huuropbrengst per maand:
97-hs € 1.362,04
97-I € 635,94
97-II € 863,12
97-III € 1.127,97.
Bruto huuropbrengst tezamen per maand € 3.989,06, per jaar tezamen € 47.868,72.

Waarborgsommen:
door huurders zijn waarborgsommen betaald. De door de huurders betaalde waarborgsommen worden wel met de koper verrekend.

Aanvaarding:
na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

Verrekening baten en lasten:
de baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

Betaling koopsom:
de koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 26 juli 2017

Plok:
de plokpenning is € 11.000,- excl. btw en voor rekening van de koper.

Milieu-informatie

Met betrekking tot het registergoed verklaart verkoper dat: - het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; - het hem voorts niet bekend is dat zich in het registergoed (ondergrondse), opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; - het hem niet bekend is dat zich in het registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

Financieel

Plok € 11.000,- excl. btw en voor rekening van de koper

Lasten

onroerende zaak belasting € 815,27 per jaar
rioolrecht/aansluitrecht € 513,60 per jaar
waterschapslasten (systeemheffing) € 265,63 per jaar
Totale lasten per jaar € 1.594,50 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 170613 brochure ruysdaelstraat 97
PDF Akte van levering
PDF Energielabel 97-huis
PDF Energielabel 97-III

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.