Griseldestraat 5 3, AMSTERDAM

Bekijk online Bied online Download brochure

Omschrijving

Verhuurd appartement op de derde verdieping met balkon aan de voor- en achterzijde van het gebouw.
De huuropbrengst is € 391,81 per maand.

Kenmerken

Type registergoed
Portiekwoning
Gebruik
Verhuurd
Bouwjaar
1940
Oppervlakte wonen
58 m2

Lasten

Waterschapslasten
€ 33,88 per jaar
Bijdrage VvE
€ 61,22 per jaar
OZB
€ 98,96 per jaar
Rioolheffing
€ 138,33 per jaar
Erfpachtcanon
€ 706,37 per jaar

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Bijzonderheden
gebruik/oplevering
De woning wordt verkocht onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomst.

energie (EPA)
Er is thans geen energielabel aanwezig.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting (BBMI). Het gebruiksoppervlakte conform BAG bedraagt 58 m².

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen
Geen.

publiekrechtelijke beperkingen
Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014 blijkens een kadastraal uittreksel.

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat er geen bodemverontreiniging aanwezig is. Op grond waarvan er gevaar schade of hinder voor de volksgezondheid aanwezig is. (zie info Omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied).

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Het registergoed wordt geleverd onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomst.

VvE
Vereniging van Eigenaars Griseldestraat 5 te Amsterdam, administrateur van de VvE: Van Bommel VvE beheer: info@vanbommelbeheer.nl

overige bepalingen
Berging (Sloten Noord-Holland L 3217 A12) is geen onderdeel van de koop.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

combinatie
Niet van toepassing.

huuropbrengst
€ 391,81 per maand.
€ 4.715,28 per jaar.

lasten per jaar
onroerende zaak belasting € 98,96
contributie watergeld € pm
rioolrecht/aansluitrecht € 138,33
water via de meter € pm
waterschapslasten € 33,88
hoogheemraadschap € pm
bijdrage VVE € 61,22
overige lasten € pm
-----------------
tezamen aan lasten per jaar € 332,39
erfpachtcanon € 706,37 (betreft periode 1 augustus 2020 t/m 31 juli 2021 )
-----------------
totale lasten per jaar € 1.038,76

achterstallige lasten
Geen.

WOZ-waarde
De WOZ-waarde op peildatum 1-1-2019 bedraagt: € 278.000,-.

VvE
Opgave van het verenigingssaldo per 31-12-2019 van het voorgaande jaar bedraagt € 10.590,99 en het aandeel van het appartementsrecht hierin bedraagt € 2.118,20.

kosten koper
Uiterlijk binnen 30 dagen dient koper te betalen:
- de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- het honorarium volgens het tarief van de notaris, zijnde 1% van de koopsom met een minimum van € 3.750,00:
- de waarborgsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.2.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- de kosten van plaatsing op openbareverkoop.nl ad € 139,15 inclusief omzetbelasting per pand,
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale en hypothecaire recherche;
- het tarief voor recherches VIS/Insolventies/Curatele/GBA/BAG ad € 35,00;
- het tarief van de heffing voor het kwaliteitsfonds notariaat ad € 8,22 per notariële akte;
- de kosten van een eventuele akte de command;
- de overige kosten en lasten ingevolge de bijzondere veilingvoorwaarden,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
Niet van toepassing.

waarborgsommen
Door huurder is geen waarborgsom betaald.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan 30 dagen na gunning. Een levering in 2020 is nog mogelijk.

plok
1% inclusief BTW ten lasten van verkoper. De inzetpremie wordt uitbetaald ter gelegenheid van het verlijden van de akte van kwijting.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is verzekerd via de opstalverzekering van de V.v.E.

Veiling informatie

Type
Vrijwillige veiling
Status
Veiling
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
Buma | Algera Notariaat
Dhr. mr. S.A.J. Algera
Prins Hendriklaan 27-29
1075 AZ Amsterdam
T: 020 305 89 22
F: 020 305 89 33
E: info@banotariaat.nl

Financieel

Plok
1% incl BTW t.l.v. verkoper

Veiling

Internet-only
Vrijwillige veiling
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 45096

Makelaar

Ameo Makelaars & Taxateurs, Dhr. T. Waals RM RT
Van Limburg Stirumstraat 36
1051 BC Amsterdam
T: 020 242 01 22

Notaris

Dhr. mr. S.A.J. Algera
Prins Hendriklaan 27-29
1075 AZ Amsterdam
T: 020 305 89 22
F: 020 305 89 33

Inzetpremie

1% incl BTW t.l.v. verkoper

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.