Hillinenweg 21, HILLEGOM

Bekijk online Bied online Download brochure

Omschrijving

Tussenwoning met tuin.

Oppervlakte volgens BAG: 110 m².

Kenmerken

Type registergoed
Tussenwoning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1981
Oppervlakte perceel
101 m2
Kadastrale omschrijving
Het woonhuis met schuur, erf en tuin, te 2182 VA Hillegom, Hillinenweg 21, kadastraal bekend gemeente Hillegom, sectie C, nummer 3721, groot een are en een centiare; met het hiervoor beschreven kadastraal nummer 3721 is als ''mandelig eigendom'' onlosmakelijk verbonden, het één/vierentwintigste (1/24e) onverdeeld aandeel in het voetpad, kadastraal bekend gemeente Hillegom, sectie C nummer 3734, geheel groot een are vierenvijftig centiare. Dit onverdeelde mandelig eigendom van nummer 3734, gaat automatisch mee in de overdracht van de eigendom van het kadastrale nummer 3721 op grond van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Lasten

OZB
€ 204,72 per jaar
Rioolheffing
€ 233,25 per jaar
Waterschapslasten
€ 36,25 per jaar

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Bijzonderheden
gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar.

oppervlakte
Volgens BAG 110 m².

energie (EPA)
Voorlopig energielabel: C.

milieu
Volgens een melding op de internetsite ''bodemloket'' moet er oriënterend onderzoek worden uitgevoerd naar mogelijke verontreiniging.

risico
Het registergoed is een tot bewoning bestemd recht op een aandeel in een onroerende zaak. In aanvulling op artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

ontruiming
Omdat het registergoed woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding. De verkoper heeft dit verlof niet gevraagd. De uitoefening van de in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek bedoelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten en vindt plaats voor rekening en risico van de koper. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper doet hierbij een beroep op de nietigheid van huur-, pacht- of andere gebruiksrechten en van de vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen, alles voor zover deze zijn aangegaan of verricht in strijd met het huurbeding ten behoeve van de verkoper. Voor gebruik op andere grond dan huur geldt dat wat hiervoor is vermeld over de ontruiming.

overige bepalingen
Akte de command is niet mogelijk!

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 204,72
Rioolheffing € 233,25
Waterschapslasten € 36,25

kosten koper
Aan de koper worden in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris op basis van een uurtarief van twee honderd vijf en twintig euro (€ 225,00) exclusief BTW voor alle veilingwerkzaamheden (waaronder indien de notaris deze werkzaamheden verricht, de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, het indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.
Indicatie veilingkosten € 7.550,00.

plok
1% incl. BTW t.l.v. verkoper

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Bijzondere veilingvoorwaarden
Plok is voor rekening van verkoper. Gunningstermijn is 6 dagen. Acte de command is NIET mogelijk!
De koopsom en de kosten dienen uiterlijk 30 december 2020 te zijn betaald.

Documenten

Algemene voorwaarden
Bijzondere voorwaarden

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
Krans Notarissen
Mw. M. Ram
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41
E: veilingen@kransnotarissen.nl
Bijzondere voorwaarden

Plok is voor rekening van verkoper. Gunningstermijn is 6 dagen. Acte de command is NIET mogelijk!
De koopsom en de kosten dienen uiterlijk 30 december 2020 te zijn betaald.

Financieel

Plok
1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten
€ 7.550,00 (per 11-11-2020 om 14:29 uur)

Veiling

Internet-only
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 45070

Notaris

Mw. M. Ram
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41

Inzetpremie

1% incl BTW t.l.v. verkoper

Onderhands bod

Tot en met 29 november 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 29-11-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.