Peperstraat 10 - 12, PURMEREND

Bekijk online Bied online Download brochure

Veiling in combinatie

Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten (kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Omschrijving

Peperstraat 10 betreft een bedrijfspand op de begane grond, gelegen op eigen grond van 95 m² (volgens BAG). In het bedrijfspand is op dit moment een tattooshop gevestigd. De maandelijkse huuropbrengst bedraagt € 1.425,- excl. BTW.

Peperstraat 12 is een zelfstandige bovenwoning van 200 m² (volgens BAG) op de eerste- en de zolderverdieping van het object. De zolderverdieping beschikt over een uitbouw met dakterras. De woning is ook verhuurd. De maandelijkse huuropbrengst bedraagt € 1.854,68 excl. BTW.

De Peperstraat is gesitueerd in het gezellige stadshart van Purmerend en uitstekend bereikbaar met zowel openbaar vervoer als eigen vervoer.

Kenmerken

Type registergoed
Winkel / woonhuis
Gebruik
Verhuurd
Bouwjaar
1935
Oppervlakte wonen
295 m2
Oppervlakte perceel
222 m2
Kadastrale omschrijving
a. het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1441 BJ Purmerend, Peperstraat 10, kadastraal bekend gemeente Purmerend, sectie C complexaanduiding 4084-A, appartementsindex 1, uitmakende het dertig/honderdste (30/100ste) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de winkelruimte met bovenwoning, ondergrond, erf, steeg, binnenplaats en verder toebehoren, gelegen te Purmerend aan de Peperstraat 10-12 te 1441 BJ Purmerend, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Purmerend, sectie C nummer 3626, groot twee are tweeëntwintig centiare; b. het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste en tweede verdieping, de entree op de begane grond met trap naar de bovenwoning, het dakterras op de eerste verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1441 BJ Purmerend, Peperstraat 12, kadastraal bekend gemeente Purmerend, sectie C complexaanduiding 4084-A, appartementsindex 2, uitmakende het zestig zestig/honderdste (60/100ste) aandeel in de hiervoor onder a omschreven gemeenschap; c. het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van het berging op de begane grond en toebehoren aan/nabij de Peperstraat te Purmerend, plaatselijk niet nader aangeduid, kadastraal bekend gemeente Purmerend, sectie C complexaanduiding 4084-A, appartementsindex 3, uitmakende het vijf/honderdste (5/100ste) aandeel in de hiervoor onder a omschreven gemeenschap; d. het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de berging op de begane grond en toebehoren aan/nabij de Peperstraat te Purmerend, plaatselijk niet ander aangeduid, kadastraal bekend gemeente Purmerend, sectie C complexaanduiding 4084-A, appartementsindex 4, uitmakende het vijf/honderdste (5/100ste) aandeel in de hiervoor onder a omschreven gemeenschap.

Lasten

OZB
€ 788,70 per jaar
Rioolrecht/aansluitrecht
€ 237,60 per jaar
Watersysteemheffing
€ 236,66 per jaar
Wegenheffing
€ 65,78 per jaar

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Bijzonderheden
gebruik/oplevering
Het registergoed is geheel verhuurd.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een NEN2580 meting.

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed en/of het gebouw meedeelt dan wel heeft medegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 2 november 2020 zijn geen (voor)aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een elektronisch kadastraal uittreksel verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 2 november 2020 zijn ten aanzien van het Verkochte geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

milieu
Met betrekking tot het registergoed verklaart verkoper dat:
- het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het registergoed in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen;
- het hem voorts niet bekend is dat zich in het registergoed (ondergrondse), opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden;
- het hem niet bekend is dat zich in het registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

Ten deze wordt nog verwezen naar het ter inzage verstrekte uittreksel bodeminformatie van de omgevingsdienst IJmond de dato 28 oktober 2020.

risico
Het registergoed is voor risico van de koper vanaf de dag waarop de koopsom moet worden voldaan of – ingeval van eerdere aflevering – vanaf de dag waarop de aflevering plaatsvindt.

ontruiming
N.v.t.

overige bepalingen
Voor de overige bepalingen betreffende de huren, de splitsingsakte, de erfdienstbaarheden, de diverse clausules en akte de command verwijzen wij naar het separaat gepubliceerde pdf document ‘Overige bepalingen Peperstraat 10 12’ zoals hieronder op de website te vinden.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

combinatie
De Peperstraat 7 zal eerst afzonderlijk bij opbod en afslag worden geveild, waarna de Peperstraat 10-12 afzonderlijk bij opbod en afslag zal worden geveild.
Daarna worden de Peperstraat 7 en Peperstraat 10-12 gecombineerd in slag gelegd.

FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst
Peperstraat 10: € 1.425,00 per maand exclusief omzetbelasting.
Waarborgsom € 2.137,50.

Peperstraat 12: € 1.854,68 per maand exclusief € 65,00 voorschot watergeld en € 12,50 bijdrage centrale verwarming, totaal € 1.932,18 exclusief omzetbelasting per maand.
Waarborgsom € 5.175,00.

lasten per jaar
onroerende zaak belasting:
- Peperstraat 10: € 467,06
- Peperstraat 12: € 321,64;
rioolrecht/aansluitrecht: € 237,60, zijnde twee aansluitingen.
watersysteemheffing gebouwd:
- Peperstraat 10: € 96,48
- Peperstraat 12: € 140,18
wegenheffing:
- Peperstraat 10: € 26,82
- Peperstraat 12: € 38,96
- servicekosten aan Vereniging van Eigenaars: niet vastgesteld.
tezamen aan lasten per jaar € 1.328,74

WOZ-waarde
De WOZ-waarde op peildatum 01-01-2019 bedragen:
- Peperstraat 10: € 234.000,00;
- Peperstraat 12: € 340.000,00.

VvE
Verkoper verklaarde dat de Vereniging een “slapend” bestaan leidt, dat wil zeggen:
a. er worden geen maandelijkse servicekosten betaald;
b. er worden geen periodieke vergaderingen gehouden door de algemene leden vergadering, mitsdien zijn er ook geen notulen beschikbaar;
c. er is geen begroting, exploitatieoverzicht en balans van de Vereniging beschikbaar;
d. er is geen administrateur.
De Vereniging van eigenaars is ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 51903784.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVA;
- het honorarium volgens het tarief van de notaris ad één procent (1%) van de koopsom per object;
- het bedrag gelijk aan de overdrachtsbelasting welke bij de levering verschuldigd zal zijn;
- de kosten van een eventuele akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale en hypothecaire recherche;
- de courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief 1.2 alsmede alsmede de eventuele kosten van het bieden via internet;
- de courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- het bedrag gelijk aan de overdrachtsbelasting welke bij de levering verschuldigd zal zijn;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale en hypothecaire recherche;
- het tarief voor recherches VIS/Insolventies/Curatele/GBA/BAG ad € 35,00;
- bij een rechtspersoon als koper: het tarief voor de verklaring uiteindelijke belanghebbende ad € 195,00;
- het tarief van de heffing voor het kwaliteitsfonds notariaat ad € 8,22 per notariële akte,
- vergoeding negatieve bankrente notaris,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
N.v.t.

waarborgsom
De door de huurder(s) betaalde waarborgsom(men) is/zijn hiervoor vermeld. Deze waarborgsom(men) wordt/worden wel met de koper verrekend.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 14 januari 2021.
Indien een koper dit wenst is verkoper bereid mee te werken aan levering vóór 1 januari 2021.

plok
De plok bedraagt: € 5.500,00 inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting.
De plok is voor rekening van verkoper.
De verkoper betaalt de inzetpremie, indien inzetter makelaar-koper is, conform het bepaalde in artikel 7 lid 2A AVA aan de notaris uiterlijk op de dag van de veiling door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Houd rekening met de gewijzigde tarieven voor overdrachtsbelasting m.i.v.
1 januari 2021!

verzekering
Het object is verzekerd voor een bedrag bij Private Insurance Assuradeuren B.V. voor € 697.571,00.
Koper kan de verzekering niet overnemen.

Veiling informatie

Type
Vrijwillige veiling
Status
Veiling
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
Lubbers en Dijk notarissen
Dhr. mr. P.L.E.M. de Meijer
Koningslaan 4
1075 AC AMSTERDAM
T: 020 573 63 11
F: 020 679 98 28
E: mail@lubbers.nl

Financieel

Plok
€ 5.500 incl BTW t.l.v. verkoper

Veiling

Internet-only
Vrijwillige veiling
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 45080

Makelaar

Van Staveren makelaardij o.g. B.V., Dhr. M. Bolding
De Lairessestraat 40
1071 PB Amsterdam
T: 020 675 06 26

Notaris

Dhr. mr. P.L.E.M. de Meijer
Koningslaan 4
1075 AC AMSTERDAM
T: 020 573 63 11
F: 020 679 98 28

Inzetpremie

€ 5.500 incl BTW t.l.v. verkoper

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.